"Why Listen?" Eccl. 4:13 - 5:7

Ecclesiastes 4:13-5:7
Mary Williamson